Ogłoszenie nr 624990-N-2017 z dnia 2017-11-30 r

Ogłoszenie nr 624990-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Urząd Miejski w Goniądzu: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu, krajowy numer identyfikacyjny 52738000000, ul. Plac 11 Listopada  38 , 19110   Goniądz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7380043 wew. 24, e-mail kancelaria.um@goniadz.pl, faks 857 380 307.
    Adres strony internetowej (URL): www.goniadz.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście.
Adres:
Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5 (sektretariat).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Numer referencyjny: OŚ.6232.43.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. i transport niesegregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki), Augustów oraz Dąbrowa Białostocka, a segregowanych odpadów komunalnych do ZZO Koszarówka lub BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/253/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz. 1. Charakterystyka gminy Goniądz Powierzchnia gminy wynosi 37 668 ha. Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 5032 (stan na dzień 31.12.2016 r.): Liczba osób zamieszkujących: a)na terenie miasta Goniądza:, - w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) – ok. 292 osób, - w zabudowie wielorodzinnej (małe wspólnoty mieszkaniowe) – ok. 159 osób, - w zabudowie jednorodzinnej – ok. 900 osób, b) na terenie gminy Goniądz: - w zabudowie wielorodzinnej – ok. 138 osób, - w zabudowie jednorodzinnej – ok. 2162 osób. Liczba budynków jednorodzinnych – ok.1200, Liczba budynków wielorodzinnych – 19. Liczba domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – ok. 90. Liczba gospodarstw domowych na terenie miasta Goniądza – ok. 594. Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Goniądz – ok. 825. Liczba sołectw: 28. Dopuszcza się zmianę wielkości i ilości gospodarstw domowych do 3 % wynikającą z przyczyn losowych, migracyjnych i inwestycyjnych mieszkańców miasta i gminy Goniądz. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku następujących strumieni odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07), tj. – tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo – gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe i metale, – papier i makulatura, – popiół i inne stałe produkty spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych, – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, – szkło kolorowe i bezbarwne, – odpady wielkogabarytowe, – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 2) dostarczanie odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki) położonej w odległości ok.12 km od Goniądza, w Augustowie (gmina Augustów) położonym w odległości ok. 64 km od Goniądza oraz Dąbrowie Białostockiej położonej w odległości ok. 46 km od Goniądza, 3) dostarczanie wszystkich odebranych segregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły położonej w odległości ok. 14 km od Goniądza w zależności od frakcji. Odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, popiół i inne produkty spalania paliw stałych należy dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, natomiast zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym I 144. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mogą być dostarczone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. 4) dostarczenie z przeznaczeniem dla zabudowy wielorodzinnej 1 szt. pojemnika o pojemności 7 m3 i 32 szt. pojemników o poj. 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oznaczonych kolorami i napisami oraz wyposażonych w otwory wrzutowe odpowiednie do gromadzonych: a) metali i tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo-gospodarczy, odpady wielomateriałowe – koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 10 szt. o poj. 1100 l., b) szkła kolorowego i bezbarwnego – koloru zielonego z napisem „Szkło” – 9 szt. o poj. 1100 l, c) papieru i makulatury – koloru niebieskiego z napisem „Papier” – 9 szt. o poj. 1100 l., d) odpady ulegające biodegradacji – koloru brązowego z napisem „Bio” – 4 sztuki o poj. 1100l, e) popiół i inne stałe produkty spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych – koloru szarego lub innego – 1 szt. o poj. 7 m3 tj. KP7 i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 5) dostarczenie worków w ilości 153 280 szt. z przeznaczeniem dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (oraz wspólnota BELFER) – worki o pojemności 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone jednostronnym czarnym nadrukiem, przeznaczonych do gromadzenia: a) metali i tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo – gospodarczy, odpadów wielomateriałowych – koloru żółtego – 28480 szt., b) szkła kolorowego i bezbarwnego – koloru zielonego – 14240 szt., c) papieru i makulatury – koloru niebieskiego – 14240 szt., d) odpady ulegające biodegradacji – koloru brązowego – 14240 szt., oraz worków pojemności 60 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone jednostronnym czarnym nadrukiem, przeznaczonych do gromadzenia a)popiołu i innych stałych produktów spalania pochodzących z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych – koloru szarego lub bezbarwnego – 80000 szt. i wydawanie ich właścicielom nieruchomości w ilości odpowiadającej częstotliwości wskazanej w harmonogramie odbioru odpadów. Nadruk na workach powinien odpowiadać wymaganiom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 1) odbioru selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, d) zużytych opon, 2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. 2.2. Gromadzenie odpadów Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Goniądz, na których zamieszkują mieszkańcy i dostarczenie niesegregowanych odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub do jednej ze stacji przeładunkowych. Odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, popiół i inne produkty spalania paliw stałych należy dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, natomiast zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym I 144. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mogą być dostarczone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Zamawiający posiada podpisane porozumienie z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym) na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca, przed przystąpieniem do podpisania umowy, okaże zapewnienie BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie miasta i gminy Goniądz. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości dostarczy (w postaci dzierżawy lub wykupu na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. Do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie stosuje się pojemników. W przypadku budownictwa wielorodzinnego odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzone będą w stosach obok pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych bądź innym miejscu wskazanym przez zarządzającego nieruchomością lub w przypadku budownictwa jednorodzinnego będą wystawiane przez właścicieli nieruchomości do granicy nieruchomości (altany śmietnikowe, miejsca wyznaczone) w postaci wystawki. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie odpadów wielomateriałowych w workach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych lub innych. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie metali w stosach obok pojemników, worków przeznaczonych na inne rodzaje odpadów. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe umieszczanie odpadów pochodzących ze spalania paliw stałych w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne lub w workach w miesiącach czerwiec – wrzesień. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie odpadów jeżeli w pojemniku przeznaczonym na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, papier i makulatura, popiół i produkty spalania paliw stałych, odpady ulegające biodegradacji w ilości większej niż 10% całkowitej objętości pojemnika/worka. Pojemniki i worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Kolory pojemników i ich oznaczenie powinny odpowiadać wymaganiom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Wykonawca zobowiązany jest również uznać za właściwe gromadzenie przez mieszkańców odpadów komunalnych wyselekcjonowanych ze względu na ich rodzaj (np. plastik, szkło, inne), a nie ze względu na ilość, rodzaj, kolor, właściciela pojemnika lub worka. Pojemniki są własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu Gminy Goniądz. 2.3. Sposób gromadzenia odpadów w poszczególnej zabudowie 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele / zarządcy nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników, które zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących rodzajach i ilościach: – żółty do gromadzenia odpadów z metali i tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo – gospodarczy, odpady wielomateriałowe – 9 szt. o poj. 1100 l., – niebieski do gromadzenia papieru i makulatury – 9 szt. o poj. 1100 l., – zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego – 9 szt. o poj. 1100 l., – brązowy do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – 4 szt. o poj. 1100 l. – szary do gromadzenia popiołu lub innych produktów spalania paliw stałych – 1 szt. o poj. 7m3. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) bądź wystawionych do granicy nieruchomości. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo – workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: – żółty do gromadzenia odpadów z metali i tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe – 26400 szt., – niebieski do gromadzenia papieru i makulatury – 13 200 szt., – zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego – 13 200 szt., – brązowy do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – 13 200 szt. – szary lub bezbarwny do gromadzenia popiołu i innych stałych produktów spalania pochodzących z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych – 80 000 szt. 3) Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) bądź wystawionych do granicy nieruchomości. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo – workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: – żółty do gromadzenia odpadów z metali i tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe – 2080 szt., – niebieski do gromadzenia papieru i makulatury – 1040 szt., – zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego – 1040 szt., – brązowy do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – 1040 szt., – szary lub bezbarwny do gromadzenia popiołu lub innych produktów spalania – 1040 szt. 2.4. Częstotliwość odbioru odpadów w poszczególnej zabudowie 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie – miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) 1 raz w tygodniu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1700. – gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa Osowiec – Twierdza) 2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1700. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Częstotliwość wywozu na terenie: – miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) •2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1700 metali i tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo – gospodarczy, odpady wielomateriałowe, papieru i makulatury, •1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1700, szkła kolorowego i bezbarwnego, •1 raz w tygodniu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1700odpadów ulegających biodegradacji, •1 raz w miesiącu (październik – maj) w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1700 popiołu i innych produktów spalania paliw stałych. – gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa Osowiec – Twierdza) •1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1700 metali tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo – gospodarczy, odpady wielomateriałowe, papieru i makulatury oraz szkła kolorowego i bezbarwnego, •2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1700 odpadów ulegających biodegradacji, – miasta i gminy Goniądz wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 2 razy w roku (kwiecień i październik) z miejsca wskazanego przez zarządcę nieruchomości. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) - na terenie miasta Goniądza częstotliwość wywozu – stosownie do potrzeb, 1 raz na 2 tygodnie w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1700, - na terenie gminy Goniądz częstotliwość wywozu – stosownie do potrzeb, 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1700. b)Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Częstotliwość wywozu – w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1700 – metali i tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo – gospodarczy, odpady wielomateriałowe 1 raz w miesiącu; – papieru i makulatury, szkła kolorowego i bezbarwnego – 1 raz w miesiącach styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad; – odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 2 razy w roku (kwiecień i październik) wystawionych przed posesję – popiołu oraz produktów spalania odpadów pochodzących ze spalania paliw stałych – 1 raz w miesiącach (październik – maj), – odpadów ulegających biodegradacji –1 raz w miesiącu na terenie miasta i gminy Goniądz. c)Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie miasta i gminy Goniądz Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady ulegające biodegradacji (kod: 20 01 02, 20 01 08) 1 raz w miesiącu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, natomiast odpady segregowane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 2 razy w roku (kwiecień i październik) wystawionych przed posesję. 2.5. Obowiązki Wykonawcy realizującego zamówienie 1)Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, w porozumieniu z zarządcami budynków wielorodzinnych i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu projekt harmonogramu odbioru odpadów na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 10.01.2018 r. 2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów w taki sposób, by możliwe było rozdzielenie terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, a terenu nieruchomości niezamieszkałych. 3) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na życzenie właścicieli / zarządzających nieruchomościami zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów komunalnych dotyczący danej nieruchomości. 4) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (w zabudowie wielorodzinnej) oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki (w zabudowie jednorodzinnej) w terminie do 10.01.2018 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostarczeniu pojemników i worków w terminie do dnia 10.01.2018 r. Potwierdzeniem dostarczenia worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie brak zgłoszeń pisemnych lub ustnych od właścicieli/ ich przedstawicieli lub zarządców nieruchomości. 5) Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości, dostarczy (dzierżawa lub wykup na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków, ilości odebranych odpadów (w kg) z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów – segregowane i zmieszane, w terminie do 10 dni od zakończenia danego miesiąca. 7) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów komunalnych przy pojemnikach tj. zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu i segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę w porozumieniu z zarządcami budynków, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 8) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiada również za stan sanitarny dzierżawionych pojemników na odpady zmieszane, jest zobowiązany do systematycznych konserwacji mycia i dezynfekcji. 9) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu gromadzenia odpadów, w pojemnikach, w workach i bezpośrednim otoczeniu bez względu na rodzaj pojemnika bądź kolor worka oraz źródło pochodzenia. 11) Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia we właściwe miejsce opróżnione pojemniki oraz każdorazowo zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych pozostawić puste worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów. 12) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w sposób ograniczający do minimum niedogodności mieszkańcom oraz utrudnienia w ruchu drogowym. 13) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi również w przypadku, gdy występują utrudnienia dojazdu (wąskie dojazdy, złe warunki atmosferyczne, remonty dróg, uroczystości itp.). 14) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ładowanych i przewożonych odpadów przed wysypaniem, rozwianiem, wyciekiem, a w przypadku zaistnienia takich zdarzeń do natychmiastowego usunięcia ich skutków. 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizowanej usługi w trakcie trwania umowy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji zamówienia jak również o wszelkich sytuacjach konfliktowych mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego. 17) Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 18) Za szkody na majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 19) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) d) uchwały Nr XXXIII/253/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz. 20) Niesegregowane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź do jednej z 3 stacji przeładunkowych (Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka). Segregowane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca 1 raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 21) Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) – zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 22) Zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) – w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego Za prawidłowo prowadzoną segregację odpadów uznaje się, gdy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne znajdują się tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, odpady wielomateriałowe, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, popiół i produkty spalania paliw stałych oraz odpady ulegające biodegradacji w ilości nie większej niż 10 % całkowitej objętości pojemnika/worka. 23) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Goniądza w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. Sprawozdanie, o której mowa należy wykonać na wzorach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz.934). 24) Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 25) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 3. Do Zamawiającego należy: 1) Dostarczenie Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia: - szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów, - wykazu adresów nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, - wykazu adresów miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. 2) Uzgadnianie i publikacja na stronie internetowej bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl, www.goniadz.pl, umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz poszczególnych sołectw przedłożonego przez Wykonawcę projektu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-01-01

2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Goniądza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) posiadają aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności (co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.B.3.1. posiadania doświadczenia zawodowego, tj.: prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie co najmniej 12 miesięcy i w ilości co najmniej 2 000 Mg rocznie. 1..3.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1.3.1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zobowiązany jest: 1.3.1.1. posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 1.3.1.2. trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 1.3.1.3. zapewnić na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 1.3.2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.2.1. urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 1.3.2.2. pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 1.3.2.3. pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – konieczne jest posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. czynności; 1.3.2.4. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 1.3.3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.3.1. konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 1.3.3.2. pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych; 1.3.3.3. pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 1.3.4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo- transportową usytuowaną: 1.3.4.1. w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 1.3.4.2. na terenie, do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: a) tere bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.); e) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. 1.3.5. wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: np. kierowcy, robotnicy, dyspozytorzy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ, 2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Wykonawca składa listę podmiotów należącą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 11 do SIWZ w terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego licytacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów , o których powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ), 2) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Goniądza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 3) aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, 4) wykaz wykonanych i wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik Nr 3 do SIWZ). Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - poświadczenie odbiorcy usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 5) oświadczenie o posiadaniu wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego (załącznik Nr 4 do SIWZ), i na potwierdzenie oświadczenia: 6) wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (załącznik Nr 5 do SIWZ), Wykaz winien zawierać co najmniej: - 2 samochody specjalne (śmieciarki) przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 110 l do 1100 l. – do odbioru odpadów zmieszanych, - 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, - 1 pojazd skrzyniowy dostosowany do bezpyłowego przewozu odpadów. 7) oświadczenie o utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik Nr 6 do SIWZ), 8) oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów (załącznik Nr 7 do SIWZ), 9) oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej wraz z opisem jej usytuowania i wyposażenia (załącznik Nr 8 do SIWZ), 10) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik Nr 9 do SIWZ), 11) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 250 000 zł, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 12) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200 000 zł. Kopię dowodu opłacenia polisy należy dołączyć do oferty przetargowej, 13) pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniające zasoby dla Wykonawcy - w przypadku powołania się Wykonawcy na zasoby innych podmiotów – (załącznik nr 13 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na formularzu ofertowym Wykonawca składa następujące oświadczenia: 1) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag, 2) Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert, 3) Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie korzystając z usług Podwykonawcy to obowiązany jest określić zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca, 4) Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się on do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze do umowy stanowiącej załącznik nr 12 do dokumentacji przetargowej i zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 5) Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy. 6) Oświadczenie Wykonawcy o wniesieniu wadium i sposobie jego rozliczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ustawy): 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu Bank Spółdzielczy w Mońkach, Oddział Goniądz nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku depozytowym.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b)w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847); c)w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5.Jeżeli zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w pkt 4 b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

                                                                                                           BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

 

 

 

Dół formularza

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Edmund Zaniewski

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2017-11-30