BURMISTRZ GONIĄDZA

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Goniądz    

 

Lp.  

Położenie  
nieruchomości  

Nr działki  
obręb  
KW  

Pow.  
[ha]  

Opis i przeznaczenie nieruchomości  

Cena wywoławcza nieruchomości  
[zł]  

Wadium  
[zł]  

1.  

Doły  

822  
Doły  
19037  

0,9700  

działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako K -użytek kopalny, podlega podatkowi od nieruchomości , położona przy drodze żwirowej , kształt zbliżony do prostokąta, przeznaczona w miejscowym planie pod uprawy polowe  

10300,00  
(dziesięć tysięcy trzysta )  

1030,00  
(jeden tysiąc trzydzieści)  

2.  

Goniądz  

865  
Goniądz  
5686  

0,0194  

działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako R- grunty orne, kształt regularny, z dużym spadkiem w kierunku ul. Św. Rozalii, wyposażona w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną przeznaczona w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego  

7000,00  
(siedem tysięcy)  

700,00  
(siedemset)  

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2013r. o godz. 10:00   w siedzibie Urzędu Miejskiego                      w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38

W przypadku nieruchomości Lp. 2 do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie przepisami. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:  

- dowodu wpłaty wadium,  

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo, małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.  

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.  

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.  

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 maja 2013r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.  

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.  

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-04-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-04-08