Goniądz: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz

Numer ogłoszenia: 337672 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrota podlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa 114 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Goniądz i obejmuje wykonanie między innymi: 1)Budowę 114 szt. przyłączy kanalizacyjnych do oczyszczalni. 2)Wykonanie rurociągów z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o długości 1343m. 3)Budowę 114 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 4)Montaż osadnika wstępnego gnilnego o pojemności minimalnej 2000l w ilości 67 szt 5)Montaż osadnika wstępnego gnilnego o pojemności minimalnej 2500l w ilości 32 szt. 6)Montaż osadnika wstępnego gnilnego o pojemności minimalnej 3000l w ilości 17 szt. 7)Montaż osadnika wstępnego gnilnego o pojemności minimalnej 4000l w ilości 1 szt. 8)Montaż filtra gruntowo-korzeniowego o pojemności złoża 2254m3. 9)Wykonanie przepompowni ścieków(114 sztuk przepompowni do ścieków oczyszczonych i 10 sztuk przepompowni dla ścieków surowych) 124 kpl. 10)Wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o długości 542 m. 11)Wykonanie podłączenia elektrycznego wszystkich instalacji oczyszczalni ścieków. 12)Wykonanie drenażu rozsączającego składającego się z komór filtracyjnych wraz ze studzienkami rozdzielczymi i odpowietrzeniem 3259 komór. 13)Montaż studni chłonnych w ilości 9 szt. 14)Rozruch oczyszczalni ścieków. 15)Obsługę geodezyjną i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2.Szczegółowy opis wykonania i wielkość przedmiotu zamówienia zawierają: - projekty budowlano wykonawcze, - przedmiary robót, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót UWAGA: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4.Podane w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, z należytą starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 6.Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej, 60 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37808500050130009720000050 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz. 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 11 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Dokument ten musi zawierać kwotę gwarancji. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań. Pisemne oświadczenie.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 2 roboty budowlane, zgodne z przedmiotem zamówienia, polegające m.in. na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót), sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): dysponować w trakcie realizacji zadania następującymi narzędziami i urządzeniami: -koparko-ładowarką w ilości 2 szt. Do oferty zobowiązany jest przedłożyć wykaz narzędzi i urządzeń sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący - załącznik nr 12 do SIWZ

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (osobami) w wykonywaniu zamówienia, która(e) posiada(ją) uprawnienia - prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kierownik budowy) i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez wyżej wskazane uprawnienia należy rozumieć: a) uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub w przypadku osób nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej: b) decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; albo c) prawo do świadczenia usług transgranicznych i tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

W celu wykazania spełniania w niezbędnym zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł (PLN). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą: - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ; 2.Kosztorysy ofertowe na budowę 114 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków plus ogólny sporządzone na podstawie projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie przedmiarów robót, które stanowią formę pomocniczą do wyceny zamówienia dostępnych w załączniku nr 1 do SIWZ 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców lub notariusza.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1)zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia , jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a.wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b.wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, c.wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, d.konieczności wykonania robót wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, e.wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, f.siły wyższej, za którą strony uważają wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od człowieka np. burza, grad pożar itp. , g.zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2)zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, 3)zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 4)wprowadzenia zmian w stosunku do projektów budowlano-wykonawczych na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych w projektach budowlano-wykonawczych i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, 5)zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, 6)zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 pkt 2) - 5) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu różnicowego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 10, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany umowy są skuteczne jeżeli zostaną wprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz pokój nr 8..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat)..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

                                                                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                                                      mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-08-21

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-09-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-08-21