Goniądz: Udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 348 390 zł ( słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt).
Numer ogłoszenia: 180493 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 348 390 zł ( słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 348 390 zł ( słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym: 1. w 2016 roku dwanaście rat, , w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 2. w 2017 roku dwanaście rat, , w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 3. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 4. w 2019 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 5. w 2020 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 6. w 2021 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 7. w 2022 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 8. w 2023 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda 9. w 2024 roku jedenaście rat, w wysokości po 12 485,09 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 09/100 ) każda i jedna rata w wysokości 12 485,37 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć 37/100). Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 3 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. 2/Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu. Przewidywana data uruchomienia kredytu 30 wrzesień 2014 rok. 3/ Uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w określonych przez Zamawiającego kwotach i terminach, 4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, 5/spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 6/spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego, 7/koszty obsługi kredytu stanowi: oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 11 sierpnia 2014 roku 8/Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, 9/Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy, zawierający istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia wynikający z niniejszej specyfikacji 10 /Wykonawca nie będzie wymagał od Zamawiającego innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11/karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2015 roku. 12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2024 roku 13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl 1)Budżet gminy uchwalony na rok 2014 2)Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goniądz za 2013 rok 3)Uchwała Nr II-00312-9/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego na 2014 rok deficytu w budżecie Gminy Goniądz. 4)Uchwała Nr II-00313-51/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Goniądz kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu roku 2014 w wysokości 552 052 zł. 5) Uchwała Nr II-00313-32/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Miasto i Gminę Goniądz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 550 074 zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 796 338 zł. oraz dołącza do SIWZ następujące informacje: 1)sprawozdania budżetowe Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku. 2)sprawozdania budżetowe Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku. 3)sprawozdania budżetowe Rb-N sprawozdanie o stanie należności od początku roku za okres do 30 czerwca 2014 roku. 4)sprawozdania budżetowe Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku. 5)sprawozdanie budżetowe Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku. 6)Zarządzenie nr 39/14 Burmistrza Goniądza z 19 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Goniądz na 2014 rok, 7)Zarządzenie nr 56/14 Burmistrza Goniądza z 01 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Goniądz na 2014 rok..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2024.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie -wykażą się posiadaniem zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub zwolnieniem z jego posiadania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające : a)zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, b)zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, c)zobowiązanie do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy w dowolnych kwotach i terminach. d)zgodę na okres spłaty kredytu od 01.01.2016 r. do 31.12.2024 r. - zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu na cały okres kredytowania. e)oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie konieczne do przygotowania oferty informacje f)oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu - w przypadku wyboru jego oferty - do zawarcia umowy na warunkach opisanych w SIWZ, w miesiącu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. g)proponowany wzór umowy na kredyt.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek ( propozycję ) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat. 4) możliwość wydłużenia okresu kredytowania wraz ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, poza kosztami obsługi kredytu przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                                                                           BURMISTRZ

 

                                                                                               mgr  Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-09-03

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-08-22