Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz
 
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
 

Rozdział 1. 
Cele i rodzaje zadań 

§ 1.  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

§ 2.  Cele wymienione w §1 będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu: 

1) trening, szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Goniądz, 

2) edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu kultury fizycznej, aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego prowadząca do osiągnięcia wysokich wyników sportowych w wielu dyscyplinach sportowych (grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna), organizacja tej działalności na terenie Gminy Goniądz. 

§ 3.  W ramach realizacji zadań wymienionych w § 2 wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 

1) projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Goniądz, 

2) projekty mające na celu przygotowanie i udział reprezentantów gminy w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§ 4.  1. Koszty związane z realizacją zadań pokrywane z dotacji to: 

1) zakup sprzętu sportowego, 

2) wynagrodzenia dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami, 

3) ekwiwalenty sędziowskie, 

4) diety dla zawodników biorących udział w rozgrywkach wyjazdowych, 

5) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania, 

6) zakup nagród rzeczowych, 

7) koszty związane z organizacją rozgrywek sportowych, 

8) wydatki związane bezpośrednio z organizacją w Goniądzu zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

9) wydatki bieżące z tytułu przygotowań zawodników klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym, 

10) opłaty startowe. 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) zapłaty kar mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach, 

2) kosztów, poniesionych na realizację zadania publicznego przed zawarciem umowy. 

Rozdział 2. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań. 

§ 5.  Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 40000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 

Rozdział 3. 
Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy 

§ 6.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej: 

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz.1536 z późn. zm.). 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i stosunku do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego. 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

§ 7.  W konkursie mogą być składane oferty wykonania zadań wymienionych w §2, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia 02.03.2012r. 

§ 8.  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 01.03.2012 r. do godz.12:00 oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Goniądzu lub przesłanie oferty na adres Urzędu Miejskiego, 19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38 /liczy się data wpływu/. 

2. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, opatrzone pieczątką nagłówkową oferenta należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 730 do 1530 ) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, 19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do sekretariatu Urzędu. 

3. Oferty należy składać na drukach załączonych do ogłoszenia. 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

5. Nie zapewnia się przyznania dotacji w wysokości określonej w złożonej ofercie. 

§ 9.  1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. 

2. Przy ocenie brane będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 

1) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania, 

2) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania, 

3) doświadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realności wykonania tego zadania, 

4) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania. 

§ 10.  Oferenci (zleceniobiorcy) są zobowiązani do: 

1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 

2) posiadania odrębnego rachunku bankowego. 

3) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. 

§ 11.  Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej ustawą, gmina Goniądz, zlecając zadania publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

Rozdział 4. 
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

§ 12.  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz w uchwaleNr XIII/76/11 z dnia 25.11.2011r. Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25.11.2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, zwanej dalej uchwałą. 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem oferentowi dotacji. 

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. 

4. Ocena ofert nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia w którym upłynął termin złożenia ofert. 

5. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia. 

6. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) złożone na formularzu innym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu, 

2) złożone po terminie, o którym mowa w § 8, ust. 1, niniejszego ogłoszenia. 

3) niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, dostarczone w otwartej kopercie lub kopercie oznakowanej niezgodnie z opisem w części § 8 ust. 2 ogłoszenia, 

4) dotyczące realizacji zadań, które nie są objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, 

5) złożone przez podmiot nieuprawniony, 

6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 

7. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i punktacja: 

1) merytoryczna wartość oferty – od 0 do 10 pkt, 

2) możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę – od 0 do 10 pkt, 

3) koszty finansowe realizacji zadania uwzględniające zakres merytoryczny i liczbę osób objętych zadaniem, udział środków własnych organizacji, udział innych źródeł finansowania – od 0 do 10 pkt, 

4) doświadczenie oferenta w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (pożądane dokumenty, np. referencje) – od 0 do 10 pkt, 

5) jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań w ubiegłych latach) – od 0 do 10 pkt, 

8. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza, która sporządzi protokół, zawierający dane o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne oferty oraz opinię Komisji. 

9. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu, bądź odmowie przyznania dotacji, o jej wysokości oraz o osobach wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, podejmuje Burmistrz w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

10. Warunkiem zawarcia umowy na realizację wybranego zadania i przekazania organizacji środków finansowych dotacji, jest dostarczenie przez oferenta, po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia. Zweryfikowana oferta winna uwzględniać wielkość przyznanych środków finansowych. Powyższe nie dotyczy wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej kwoty. 

Rozdział 6. 
Ogłoszenie wyników. 

§ 13.  1. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl . 

2. Każdy oferent zostanie powiadomiony na piśmie o przyjęciu oferty do realizacji, jej niewybraniu bądź odrzuceniu wraz z uzasadnieniem. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia, o którym mowa w części §8, ust. 1 ogłoszenia. 

Rozdział 7. 
Informacje o zrealizowanych przez Burmistrza Goniądza w 2011r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ten cel podmiotom uprawnionym. 

§ 14.  Gmina Goniądz w 2011r. w trybie konkursu ofert na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazała dotację w wysokości 40.000,00zł. 

Załącznik Nr 1 - Stanowi wzór oferty realizacji zadania publicznego. 

Załącznik Nr 2 – Stanowi wzór umowy o wykonanie zadania publicznego. 

Załącznik Nr 3 – Stanowi wzór sprawozdania. 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-02-13

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-02-13

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-02-13