Goniądz: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego montażu instalacji kolektorów słonecznych, na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goniądz.

Numer ogłoszenia: 112349 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego montażu instalacji kolektorów słonecznych, na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goniądz..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych, kosztorysu, przedmiaru robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót instalacyjnych kolektorów słonecznych na 179 budynkach mieszkalnych i 3 budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Goniądz w oparciu o założenia stanowiące załącznik do SIWZ i w lokalizacjach stanowiących załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje, że dla prywatnych budynków mieszkalnych wykonany zostanie projekt budowlano-wykonawczy obejmujący 3 schematy wielkości zestawów kolektorów słonecznych i robót instalacyjnych uwzględniający zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w podziale na liczbę osób korzystających z ciepłej wody użytkowej w podziale na grupy 1-3 osoby, 4-6 osób i 7-10 osób. 2) W przedmiocie zamówienia mieści się również uzyskanie przez Wykonawcę (Projektanta) wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, uzgodnień z właścicielem nieruchomości, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów . 3) Zamawiający ponadto wymaga aby projekt dla każdej lokalizacji zawierał: rzut dachu i budynku z zaznaczeniem rozmieszczenia montażu kolektorów słonecznych składających się z następujących elementów: - grupy kolektorów słonecznych, - zasobnika - bufora, - układu pompowego, - układu bezpieczeństwa, - sterownika, - izolacji, - stelaży do mocowania kolektorów, - innych elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zestawu solarnego, rzut pomieszczenia kotłowni z przebiegiem rurociągów i miejscem posadowienia zbiornika biwalentnego, plan sytuacyjny z naniesionym budynkiem, schemat technologiczny instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej , wyliczony efekt ekologiczny i ekonomiczny w każdej nieruchomości oraz oświadczenie Projektanta o możliwości zamontowania kolektorów słonecznych w miejscu proponowanej lokalizacji montażu zestawu solarnego (dach budynku, ściana budynku, posadowienie na gruncie) 4) Wykonanie wstępnej koncepcji projektu budowlano wykonawczego (1 lokalizacja) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy celem przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji. Sprawdzenie wstępnej wersji projektu przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przedłożenia; tylko zaakceptowana pozytywnie (pisemnie) wersja wstępna może stanowić podstawę do dalszych prac projektowych; 5) Opracowanie projektu instalacji kolektorów słonecznych winno być dostarczone Zamawiającemu w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej na każdą lokalizację oraz 1 wersja elektroniczna całości dokumentacji na nośniku CD w formacie PDF 7) Opracowanie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 42 poz. 217), - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej plus wersję elektroniczną na nośniku CD w formacie PDF . 8) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na nośniku CD w formacie PDF; 9) Projekt budowlano wykonawczy powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz ustaleniami Polskich Norm, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.2 - Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (kolektory słoneczne) w sposób umożliwiający realizację zadania. 10) Opracowany projekt budowlano wykonawczy musi stanowić gotowy opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wg. projektu będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca (Projektant) będzie zobowiązany udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawców kierowane do Zamawiającego przyszłego postępowania na roboty budowlane związane z montażem kolektorów słonecznych 11) Zamawiający preferuje aby lokalizacja kolektorów słonecznych była na dachach budynków mieszkalnych objętych przedsięwzięciem; UWAGA: Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej nieruchomości, na których będą zamontowane kolektory słoneczne. Szczegółowa lokalizacja instalacji kolektorów słonecznych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, z należną starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Dokumentacja projektowa powinna być spójna z założeniami instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goniądz, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumentacja projektowa nie może wskazywać na konkretne produkty, patenty, czy pochodzenie materiałów..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych zero groszy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37808500050130009720000050 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium 4. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 11 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Dokument ten musi zawierać kwotę gwarancji. 5. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- W celu wykazania spełniania w niezbędnym zakresie warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ilości nie mniejszej niż 150 szt.) wraz z podaniem jej wartości i przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy usługa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć /wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług/, sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

W celu wykazania spełniania w niezbędnym zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (PLN). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą: - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić: a. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych albo w innych dokumentach zmian, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej; b. Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert powinien być brany pod uwagę. 2. Pozostałe zmiany. a. Zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, nie wymaga aneksu do umowy - zmiana jest skuteczna po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; b. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto określone w ofercie i umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy (nie dotyczy przypadków objęcia obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem podatku VAT); c. Konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; umowa może zostać zmieniona w zakresie dostosowania do zmienionej umowy lub wytycznych;

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 8.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007 - 2013.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-06-14

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-06-14