BURMISTRZ  GONIĄDZA 
ogłasza 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  położonej  we wsi Wroceń, obręb Wroceń, oznaczonej nr geodezyjnym 187/2 o powierzchni 1,9957 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie prowadzi  Księgę  Wieczystą KW nr LM1G/00035393/0. Jest to działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów  jako  R – grunty rolne, użytkowana rolniczo, położona przy szosie Goniądz- Suchowola, kształt zbliżony do prostokąta, otoczenie  stanowią grunty rolne oraz grunty byłej szkoły podstawowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem RP, co stanowi tereny upraw polowych. 

Cena wywoławcza wynosi 45000zł,

 Wadium wynosi 4500zł . 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu 2 października 2013r. o godz. 10 00 .

     Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

- dowodu wpłaty wadium, 

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on  przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, 

- w przypadku  zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu  winni  przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda  współmałżonka na nabycie nieruchomości, 

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu  (PLN), przelewem środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki. 

Termin wniesienia wadium upływa dnia  26 września 2013r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium  nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16. 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl . Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-08-27

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-08-27

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-08-27