Burmistrz Goniądza

ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony 

 

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 52           o powierzchni użytkowej 70,94m2  wraz z  przynależnym pomieszczeniem                             w podpiwniczeniu  o powierzchni 3,55m2  oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7449/26526 części oraz takim samym udziałem we własności  gruntu oznaczonego  nr ewidencyjnym 1165/7 o powierzchni  0,1023ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr LM1G /00020742/4.

Lokal mieszkalny  znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Składa się                z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia magazynowego. Wyposażony jest   w instalacje:  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza  wynosi  48500,00 zł

Wadium wynosi  4850, 00 zł

Przetarg odbędzie się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38      w dniu  26 czerwca 2013r. o godz. 1000.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 kwietnia 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej  przed otwarciem  przetargu :

-  dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik  winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,

-  w przypadku  zamiaru nabycia nieruchomości  w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przestąpić oboje  małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona  przez uczestnika przetargu  zgoda  współmałżonka na nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych i innych  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem  środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr  37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium  upływa dnia 21 czerwca 2013r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, nr telefonu   85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o drugim  przetargu  wywieszono w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu                   i opublikowano na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-05-24

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-05-24

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-05-24