Goniądz, 02 wrzesień 2010 r.

Urząd Miejski w Goniadzu

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

 

ROD.7635-1/10 

 

Zmiana treści ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż
49 sztuk drzew „na pniu”.

 

Wprowadza się zmianę w zakresie sposobu usuwania korzeni drzew z karczowania na frezowanie na skutek czego zmianie ulegają zapisy  poszczególnych zapisów w dokumentach przetargowych. 

 

Punkt  3 ogłoszenia w sprawie przetargu ofertowego na sprzedaż  49 sztuk drzew „na pniu” z działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 433.435/1, 436/1, 436/2  w miejscowości Goniądz, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. Podlaskie, gatunek: topola – 48 sztuk, wierzba – 1 sztuka, otrzymuje brzmienie:

3. Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem   zakupionego drewna  ponosi Kupujący  t.j.:

 • koszt wycinki  drzew,
 • zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego, działek objętych wycinką i terenów przyległych na czas  wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie              z obowiązującymi  przepisami   ruchu drogowego,
 • wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności   na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach, mieniu  ruchomym, oraz zdrowiu i życiu osób, 
 • ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,
 • uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych,
 • koszty frezowania pni drzew oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.
 • wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

 

Punkt 6 w II części  instrukcji dla oferentów otrzymuje brzmienie:

6.       Przy ustalaniu ceny zakupu drzew na pniu należy uwzględnić:

§  koszt wycinki  drzew, zabezpieczenie  i oznakowanie  miejsca wycinki, działek objętych wycinką i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 

 • wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach,  osobach i mieniu ruchomym,
 • ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,
 • uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których prowadzona będzie wycinka i terenów przyległych,
 • koszty frezowania pni drzew oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.
 • wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

 

Punkt 3 w § 2 we wzorze umowy otrzymuje brzmienie.

§ 2

3.  Cena określona w  § 2 ust.2 uwzględnia wszystkie koszty związane z pozyskaniem drewna, w tym w szczególności:

1)      z oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa,

2)      z wycięciem drzew i uprzątnięciem działek objętych wycinką drzew i z terenów sąsiadujących z dłużyc, gałęzi,

3)      wypłata odszkodowań, za wszelkie  szkody wyrządzone podczas  wycinki, w szczególności na:  gruntach przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach, osobach i  mieniu ruchomym,

4)      ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

5)      koszty frezowania pni drzew oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.

6)      wszelkie inne nie przewidziane  koszty  związane z pozyskaniem drewna.

 

 

§ 4 we wzorze umowy otrzymuje brzmienie:

§ 4

Kupujący zobowiązuje się:

1)      przed przystąpieniem do wycinki udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa,

2)      uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu terenu niezbędnego do wycinki drzew,  w terminie uzgodnionym przez obie strony,

3)      prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami bezpieczeństwa  ruchu drogowego i przepisami BHP,

4)      prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego przy możliwości jego ograniczenia  i krótkotrwałego  wstrzymania,

5)      oznakować roboty prowadzone na terenie MOWiR,

6)      uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń,

7)      utrzymywać miejsca prowadzenia wycinki w należytym porządku,

8)      ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie wyższej niż 5 cm od powierzchni terenu, sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarowywać je we własnym zakresie i przywrócić teren do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło wycięcie drzewa,

7)      dokonać  frezowania pni drzew oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.

 

 

Punkt 4  § 6 we wzorze umowy otrzymuje brzmienie:

§ 6

4.    Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku:

1)      niewykonania wycinki drzew w całości lub części  i nie usunięcia drzew z działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 433, 435/1, 436/1, 436/2 w miejscowości Goniądz, gm. Goniądz, powiat moniecki,  woj. Podlaskie, gatunek: topola – 48 sztuk, wierzba – 1 sztuka, do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

2)      nie uprzątnięcia terenu objętego wycinką z pozostałości po wycince.

3)      nie dokonania frezowania pni drzew oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.

 

 

Punkt 15 regulamu pisemnego przetargu ofertowego otrzymuje brzmienie:

15. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki, uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, wykarczowania i usunięcia pni drzew poza działki na których prowadzona jest wycinka, Oferent  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2.000,00 zł na konto nr 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050  Urzędu Miejskiego w Goniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  oraz wadium zostanie zwrócone kupującemu w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze wykonanych prac związanych z pozyskaniem drewna oraz uprzątnięciem terenu po zakończeniu pozyskania drewna.

Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku:

1)    niewykonania wycinki drzew w całości lub części i nie usunięcia  drzew z działek
do dnia 31 grudnia 2010 roku.

2)      nie uprzątnięcia terenu z pozostałości po wycince z działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 433, 435/1, 436/1, 436/2, w miejscowości  Goniądz, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. Podlaskie, oraz działek w bezpośrednim sąsiedztwie,

3)    nie dokonania frezowania pni drzew oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.

 

Pozoste zapisy nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-09-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-09-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-09-02