OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Goniądza z dnia 17 listopada 2010 r.

 w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku poblicznego
i o wolontariacie na rok 2011 ”.

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie na rok 2011 ”.

Zapraszam zainteresowane podmioty do wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie na rok 2011 ”.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Goniądz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu, na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu w pokoju nr 12.

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W związku z powyższym konsultowaniu podlega również roczny program współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 


 

PROJEKT

 

 

Załacznik nr 1

do uchwały Nr ……………

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia  ………….2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNY

 PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gminy Goniądz

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2011


 

WSTĘP

 

Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy, w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.

Wyrazem dążenia władz samorządowych Gminy Goniądz do szerokiej współpracy
ze środowiskiem podejmującym działania na rzecz społeczności lokalnej jest „Roczny Program Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

Program wyznacza obszary współpracy między Gminą Goniądz, a organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i ma za zadanie pobudzić środowisko do podejmowania inicjatyw związanych z realizacją zadań publicznych, a gminę do wspierania tych działań dla dobra jej mieszkańców.

Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).


 

SŁOWNICZEK POJĘĆ

 

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);

2) Program – Roczny Program Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie na rok 2011
;

3) Organizacje pozarządowe - organizacje pożytku publicznego oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Działalność pożytku publicznego - działalność społecznie użyteczna prowadzona
przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

5) Gmina - Gmina Goniądz;

6) Rada - Rada Miejska;

7) Burmistrz – Burmistrz Goniądza..

 

 

I.                   ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Głównym założeniem Programu jest określenie form i zasad udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działalności w sferze zadań publicznych Gminy określonych w art. 4 ustawy. Program daje możliwości włączenia podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego i stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy.

 

 

II. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służy temu wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

 

Cele szczegółowe:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Goniądz;

4) aktywizacja społeczności lokalnej;

5) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

 


 

III. PODMIOTY PROGRAMU

 

Podmiotami Programu współpracy są:

1)      organizacje pozarządowe;

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)      spółdzielnie socjalne;

5)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 

 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

 

Ze strony Gminy program realizują:

1) Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie wyznaczania przedmiotu i form współpracy oraz przydzielania środków finansowych na realizację współpracy;

2) Burmistrz Goniądza – w zakresie wykonywania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”, w tym w szczególności wyboru podmiotów, którym zleca się zadania publiczne, zawarcia stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania zadania i wykorzystania dotacji;

3) Urząd Miejski (Pracownicy realizujący zadania) – w zakresie bieżącej realizacji programu, w tym oceny zgodności ofert na realizację zadań z potrzebami i programem oraz ustawą
o pożytku publicznym i o wolontariacie, bieżącej oceny wykonywania zleconych zadań
i rozliczenia przydzielonych środków;

4) Komisja Konkursowa - w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Radę Miejską organizacjom pozarządowym;

5) Jednostki organizacyjne Gminy – w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi przy bieżącej realizacji zadań.

 

 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY

 

1. Gmina planuje realizację zadań publicznych wymienionych w rozdziale „Zakres współpracy” we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:

1) pomocniczości - powierzenie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje gminne;

2) suwerenności stron - zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy organizacji;

3) partnerstwa - współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;

4) efektywności - dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów realizując zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach;

5) uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;

6) jawności- stosowanie jawnych kryteriów finansowych i poza finansowych.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe
i finansowe.

 

 

VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Formy współpracy Gminy Goniądz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, obejmują:

1.      Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 zezmianami) .

2.      Współpracę z mieszkańcami Gminy Goniądz w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

3.      Udostępnianie nieodpłatnie pomocy technicznej i lokalowej m.in. udostępniania pomieszczeń gminnych i jednostek podległych na potrzeby organizacji pozarządowych, lokali na spotkania, szkolenia, konferencje.

4.      Nieodpłatnie użyczanie środeków trwałych oraz wyposażenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, w zakresie i czasie niezbędnym dla realizacji zleconego zadania.

5.      Pomoc w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:

·         opiniowanie wniosków o dotacje celowe,

·         promowanie ciekawych programów umożliwiających pozyskanie środków finansowych z innych źródeł.

6.      Szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje.

7.      Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.

8.      Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

9.      Konsultowanie z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w  uchwale Rady Miejskiej w Goniądzu  NR LII/278/10 z dnia 18 września 2010 r.

 


 

VII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1.      Burmistrz Goniądza powołuje komisję konkursową, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami, art. 15 ust. 2a w drodze zarządzenia.

2.      Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Goniądza powołującego daną komisję konkursową.

3.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Goniądza po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 

VIII. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Zakres współpracy obejmuje:

1. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Goniądz;

2. Współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Goniądz;

3. Współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;

4. Koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;

5. Wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;

6. Promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Goniądz;

 

IX. USTALA SIĘ NA ROK 2011 NASTĘPUJĄCE PRIORYTETY
DLA GMINY GONIĄDZ.

 

1.      W dziale  „Kultura fizyczna” oraz „Turystyka”

a)      organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych ,

b)      przygotowania i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,

c)      zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,

d)      współorganizowanie różnych imprez sportowych,

e)      popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy

f)       Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

g)      Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, umożliwiających  mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo.

h)      Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych.

i)        organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych; organizacja konkursów z zakresu kultury; organizacja pleneru malarskiego.

j)        organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji;

k)      kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury;

l)        podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

m)    podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie

na terenie gminy.

n)      organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

o)      organizowanie wystaw rękodzieła, imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę na zewnątrz.

 

2.      W dziale  „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a)      ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego; ochrona tożsamości kulturowej; popieranie inicjatyw artystycznych, twórczych i hobbystycznych społecznego ruchu kulturalnego;

b)      Stwarzanie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym; kontynuacja wieloletnich cyklicznych inicjatyw; podejmowanie nowych przedsięwzięć z zakresu kultury; 

 

3.       W dziale „Ochrona zdrowia”

a)      wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

b)      organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Goniądz.

c)      ochrona i promocja zdrowia.

d)     prowadzenie działalności promującej trzeźwość.

e)      przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

f)       prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, profilaktycznej działalności  informacyjno – edukacyjnej i realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo –  wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

g)      organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkomania.

h)      realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,                       w szczególności związanych z uzależnieniem od  aloholu oraz środków psychoaktywnych.

 

4.      W dziale „Pomoc społeczna”

a)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  i przemocy w rodzinie.

b)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.

c)      Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

d)      Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin przemocowych, patologicznych, ubogich.

 

5.      W dziale” Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

a)      edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym;

b)      realizacja działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt,

 

6.      W dziale ” Oświata i wychowanie”

a)      działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych;

b)      wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych,
a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży;

c)      realizacja działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży.

d)      działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

e)      organizacja zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych  jako rozwój zainteresowań.

f)       organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy itp.)

 

7.      W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

a)      organizację imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

b)      organizację turniejów wiedzy, konkursów plastycznych i zawodów sportowych
z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

c)      funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, szeroko rozumianego ratownictwa,

d)      współdziałanie z Policją  w ramach profilaktyki bezpieczeństwa publicznego,

e)      organizowanie zawodów strażackich.

 

X. OCENA REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

 

1.      Burmistrz Goniadza dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z programu współpracy w oparciu o następujące kryteria:

a)      liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu współpracy,

b)      liczbę osób zaangażowanych w realizację programu współpracy,

c)      wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy,

d)      wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty  w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom.

2.      W terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia  każdego roku Burmistzrz Goniądza przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedzający.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Zasady konsultowania programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi  oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.
Nr 96, poz. 873 ze zmianami)  określone są w  uchwale Rady Miejskiej Nr LII/278/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 września 2010 r.

2.      Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację programu współpracy w roku 2011 zaplanowano w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2011.

3.      Program współpracy na rok 2011 realizowany jest w roku budżetowym 2011.

4.      Za realizację programu współpracy odpowiada Burmistrz Goniądza..

5.      Za realizację poszczególnych zadań ujętych w programie współpracy  odpowiadają pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Goniądzu, którzy realizują dany rodzaj zadań publicznych.

 

W sprawach nieuregulowanych w programie współpracy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 03.96.873 z późniejszymi zmianami),
oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/278/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 września 2010 r. zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) projektu  uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  na rok 2011.

Metryka strony

Udostępniający: GM

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-11-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-11-17