Goniądz

Goniądz: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę roślinno - stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz w ilości 120 sztuk.
Numer ogłoszenia: 186909 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę roślinno - stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz w ilości 120 sztuk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę roślinno-stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania przez Gminę Goniądz przyjęcia zgłoszenia budowy 120 szt. roślinno - stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zaprojektować 120 szt. roślinno-stawowych przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Goniądz w indywidualnych gospodarstwach domowych działających na zasadzie osadnika gnilnego, przepompowni, filtra roślinnego i stawu doczyszczającego lub zastosowania w dokumentacji rozwiązań równoważnych. Szczegółowy wykaz nieruchomości z podziałem na miejscowości, dla których należy opracować dokumentację zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy. Przed przystąpieniem opracowania dokumentacji należy w trybie roboczym uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania techniczne, szacunkowe koszty budowy oczyszczalni oraz przedłożyć propozycje rozwiązań do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków także na etapie realizacji zamówienia. Zastrzeżenie powyższe jest zależne min. od braku np. możliwości budowy oczyszczalni z przyczyn technicznych bądź formalnych jak również ostatecznej weryfikacji listy zgłoszeń mieszkańców. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie. Wynagrodzenie zostanie określone na podstawie ilości faktycznie zaprojektowanych oczyszczalni. W przypadkach, gdzie nie ma możliwości budowy oczyszczalni z powodów technicznych bądź formalnych wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemną opinię wraz z uzasadnieniem przyczyn. 1. Zakres opracowania: 1) wykonanie projektu z ustaleniem parametrów oczyszczalni dla każdego odbiorcy, w zależności od warunków wodno-glebowych gruntu oraz ilości odprowadzanych ścieków (podział na 4, 6, 8, 10 osób), przy projektowaniu należy uwzględnić jak najniższe koszty eksploatacji na etapie użytkowania oczyszczalni. Przyjęte rozwiązania techniczne muszą gwarantować stopień oczyszczenia ścieków zgodny z wymogami polskich norm i przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. 2) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót - dla każdej oczyszczalni oddzielnie. 3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót - dla całości zadania 4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 5) rozwiązanie projektowe dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków winno znajdować sie w granicach działki właściciela nieruchomości. 6) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozpoznania warunków zasilania elektrycznego dla każdej oczyszczalni i uwzględnić je w opracowaniu dokumentacji w zakresie branży elektrycznej. 7) przyjęte rozwiązania techniczne budowy roślinno-stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków w dokumentacji projektowej powinny wskazywać rozwiązania równoważne. 8) uzyskanie od właścicieli: a) pisemnej zgody na umieszczenie wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład roślinno-stawowej przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w danym miejscu na działce, poprzez podpis właściciela lub osoby upoważnionej na kserokopii mapy, b) oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Całość przedmiotu zamówienia należy przygotować w wersji elektronicznej, oraz w wersji papierowej dokumentacje techniczną w 4 egz.; specyfikacje techniczne w 1 egz., kosztorys inwestorski, przedmiar robót- po 1 egz. 2. Zamawiający dostarczy mapy pozyskane z ośrodka dokumentacji niezbędne do wykonania zadania. 3. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 1) ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z pózn. zm.), 2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 ze zm.), 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie -wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dokumentacje projektowo-kosztorysowe polegające na projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków minimum 100 sztuk każda, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania branży sanitarnej, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- zaakceptowany projekt umowy - w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania min. oferty. -w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Odnośnie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy stawki podatku VAT , 2.Zmniejszenia ilości oczyszczalni ścieków objętych opracowaniem w przypadkach rezygnacji właścicieli z budowy, braku możliwości wykonania ( np. mała działka, nie odpowiednie warunki gruntowe itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                       Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                         Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: G.A.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-07-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-07-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-07-07