Goniądz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Goniądz oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Numer ogłoszenia: 41440 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Goniądz oraz gminnych jednostek organizacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz obejmująca niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy: otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych: 1)Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz 2)Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz 3)Szkoła Podstawowa w Downarach, Downary 52, 19-110 Goniądz 4)Szkoła Podstawowa w Klewiance, Klewianka 114, 19-110 Goniądz 5)Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, ul. Demokratyczna 2, 19-110 Goniądz 6)Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz 7)Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz 8)Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 2.Obsługa bankowa będzie obejmować : 1)Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego, 2)Otwieranie rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla jednostek wymienionych w punkcie 1. 3)Realizacja poleceń przelewów w drodze elektronicznej przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji. 4)Realizacja poleceń przelewów w drodze elektronicznej przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki zewnętrzne według zaproponowanych opłat za przelewy. 5)Przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji. 6)Dokonywanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji. 7)Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy jednostkom wymienionym w punkcie 1. 8)Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich. 9)Nieodpłatne świadczenia usług polegające na wydawaniu książeczek czekowych do rachunków bankowych, wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych, potwierdzania autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku. 10)Niepobieranie opłat za prowadzenie rachunków bankowych jednostek wymienionych w punkcie 1 3.Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Gminy Goniądz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ustalonej w budżecie na dany rok budżetowy. a)Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. b)Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, c)Oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1 M oraz określoną stałą marżę banku , d)Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, e)Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez żadnych opłat i prowizji. 4.Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu (overnight), kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty. 5.Zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych. 6.Udostępnienie usługi bankowości internetowej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzibą jednostek wymienionych w punkcie 1. spełniającej wymogi: a)24 godzinny dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego, b)autoryzacja transakcji opierać się będzie o identyfikatory i hasła dla użytkowników imiennych, Bank zaopatrzy Zamawiającego w czytniki i karty niezbędne do obsługi systemu, c)system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, d)w przypadku awarii systemu Bank bez żadnych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, e)korzystanie z międzybankowego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego, f)możliwość definiowania stałych odbiorców, g)przesyłanie wielu przelewów w formie paczki, h)możliwość tworzenia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, który umożliwi identyfikację danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku, i)płatności dokonywane przez kontrahenta będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego, j)za świadczone usługi w zakresie wirtualnych rachunków kontrahenckich nie będą pobierane opłaty, k)monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, l)import danych z programów księgowych, płacowych oraz programów podatkowych do systemu bankowości elektronicznej. 7.Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej. 8.Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach ustalone jest w oparciu o zmienną stopę procentową WIBID 1M, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. 9.Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. 10.Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia. 11.Bank zobowiąże się do otwierania rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla wszystkich jednostek wymienionych w punkcie 1 na podstawie pisemnej dyspozycji. 12.Wydawanie blankietów czekowych, zaświadczeń, oświadczeń i opinii na każde żądanie posiadacza rachunku. 13.Aneksowanie umów bez opłat i prowizji. 14.Dostarczanie Zamawiającemu ( w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczenie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów i zabezpieczeń wykonania umowy). Przykładowo może to być kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykażą się posiadaniem zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub zwolnieniem z jego posiadania. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a.Koncesję , zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich ). b.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające : a)oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie konieczne do przygotowania oferty informacje b)oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu - w przypadku wyboru jego oferty - do zawarcia umowy na warunkach opisanych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. c)proponowany wzór umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - 30
 • 3 - koszt obsługi rachunków bankowych - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój Nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój Nr 5 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                                               BURMISTRZ

 

                                                                                                               mgr inż. Mariusz Ramotowski

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-02-24

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-02-27

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-02-24