Goniądz: 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy w km 0+000÷2+095 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy - Etap I wraz z przebudową kabli telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną przebudową drogi gminnej Nr 103372B we wsi Łazy. 2.Przebudowa drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna Etap I, Odc. I w km 1+260÷2+538,20, Odc. III w km 0+000÷0+169,41 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną przebudową drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna -Etap I.

Numer ogłoszenia: 129365 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy w km 0+000÷2+095 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy - Etap I wraz z przebudową kabli telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną przebudową drogi gminnej Nr 103372B we wsi Łazy. 2.Przebudowa drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna Etap I, Odc. I w km 1+260÷2+538,20, Odc. III w km 0+000÷0+169,41 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną przebudową drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna -Etap I..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: A - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy - Etap I A. 1 - Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni 7414,62 m2; - roboty wykończeniowe (oczyszczenie istniejących przepustów, ułożenie ścieków prefabrykowanych z zaprawą cementową) - wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. A.2 - Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną przebudową drogi - układanie kabli telekomunikacyjnych na długości 1034m w rowie wykopanym mechanicznie - układanie kabli telekomunikacyjnych na długości 251m w rowie wykopanym ręcznie - wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami rura HDPE 328mb - wykonanie montażu złączy rur 6 szt. B Przebudowa drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna - Etap I B.1 - Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy - roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości warstwy 10 cm - 454,03m3 , regulacja zaworów wodociągowych - 24 szt.) ; - roboty ziemne - wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - 391,25 m3; - odwodnienie korpusu drogowego (przedłużenie przepustu z rur tworzyw sztucznych 40 cm dł. 3mb, umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej - 18m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 9948,86 m2, górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu o grubości śr. 12 cm - 8470,13m2 - wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej 7332,54 m2 - wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm - 24mb, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów, wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem 337,59 m3) - wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ustawienia znaków - 18 szt., ustawienie barier ochronnych - 24mb) B.2 - Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową drogi - Etap I - układanie kabla telekomunikacyjnego w rowie kablowym wykonanym ręcznie - 1062 mb, - wykonanie przepustów pod drogami z rur HDPE Fi 50/4,6 6mm - 205mb; - wykonanie przepustów pod drogami z rur HDPE Fi 110/6,3 - 70mb - montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych - 2 szt.; - zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - 208 mb; - montaż uziomów szpilkowych 8 szt. 2.Szczegółowy opis wykonania i wielkość przedmiotu zamówienia zawierają: - projekty budowlano wykonawcze, - przedmiary robót, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót UWAGA: Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, z należną starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.23.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37808500050130009720000050 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łazy i Dawidowizna na terenie Gminy Goniądz). 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 11 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Dokument ten musi zawierać kwotę gwarancji. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań. Pisemne oświadczenie.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: -2 roboty budowlane, zgodne z przedmiotem zamówienia, polegające m.in. na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), -co najmniej 1 zadanie inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej o wartości minimum 50 000 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót), sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań. Pisemne oświadczenie.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (osobami) w wykonywaniu zamówienia, która(e) posiada(ją) uprawnienia - prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) drogowej (kierownik budowy), b) telekomunikacyjnej. Przez wyżej wskazane uprawnienia należy rozumieć: a) uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub w przypadku osób nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej: b) decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; albo c) prawo do świadczenia usług transgranicznych i tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

W celu wykazania spełniania w niezbędnym zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (PLN). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ; 2.Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót dostępnych w załączniku nr 1 do SIWZ 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców lub notariusza.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić: a. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych albo w innych dokumentach zmian, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej; b. Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert powinien być brany pod uwagę. 2) Pozostałe zmiany. a. Zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, nie wymaga aneksu do umowy - zmiana jest skuteczna po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; b. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto określone w ofercie i umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy (nie dotyczy przypadków objęcia obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem podatku VAT);

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniadzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 8.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniadzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

Burmistrz

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-07-01