Goniądz: Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 139 241 zł ( słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden )

Numer ogłoszenia: 190202 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 139 241 zł ( słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden ).

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: udzieleniu Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 139 241 zł ( słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden ) Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym: 1. w 2013 roku dwanaście rat, w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda 2. w 2014 roku dwanaście rat, , w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda 3. w 2015 roku dwanaście rat, , w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda 4. w 2016 roku dwanaście rat, w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda 5. w 2017 roku dwanaście rat, w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda 6. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda 7. w 2019 roku jedenaście rat, w wysokości po 13 562 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) każda oraz jedna rata w wysokości 13 595 zł ( słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć). Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. 2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu. Przewidywana data uruchomienia kredytu to 16 lipiec 2012 rok 3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w określonych kwotach i terminach, 4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, 5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego, 7/ koszty obsługi kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 31 maja 2012 roku 8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, 9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy, zawierający istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia wynikający z niniejszej specyfikacji 10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa. 11/ karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2012 roku. 12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2019 roku 13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl oraz dołącza do SIWZ następujące informacje: 1) sprawozdania Rb- NDS, Rb-Z, na dzień 31.03.2012 roku 2) Budżet gminy uchwalony na rok 2012 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goniądz za 2011 rok 4) Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania przewidzianego na 2012 rok deficytu w budżecie Gminy Goniądz. 5) Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1 139 241 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych. 6) Zarządzenie nr 20/12 Burmistrza Goniądza z 19 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Goniądz na 2012 rok..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-3.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie, - wykaże się posiadaniem zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub zwolnieniem z jego posiadania.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające: a) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, c) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy w dowolnych kwotach i terminach. d) zgodę na okres spłaty kredytu od 01.01.2013 r. do 31.12.2019 r. - zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu na cały okres kredytowania. e) oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie konieczne do przygotowania oferty informacje f) oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu - w przypadku wyboru jego oferty - do zawarcia umowy na warunkach opisanych w SIWZ, w miesiącu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. g) proponowany wzór umowy na kredyt

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek ( propozycję ) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 10.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-06-06

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-06-18

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-06-06