Goniądz: Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 213 512 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy pięćset dwanaście )
Numer ogłoszenia: 98341 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 213 512 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy pięćset dwanaście ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: udzieleniu Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 213 512 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy pięćset dwanaście ) Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym: 1. w 2012 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 2. w 2013 roku dwanaście rat, , w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 3. w 2014 roku dwanaście rat, , w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 4. w 2015 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 5. w 2016 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 6. w 2017 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 7. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści) każda 8. w 2019 roku jedenaście rat, w wysokości po 12 640 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści ) każda oraz jedna rata w wysokości 12 712 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset dwanaście ). Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. 2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu. Przewidywana data uruchomienia kredytu to 29 kwiecień 2011 r. 3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w określonych kwotach i terminach, 4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, 5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego, 7/ koszty obsługi kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 31 marca 2011 roku. b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. .................... zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu, 8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, 9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy, zawierający istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia wynikający z niniejszej specyfikacji 10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa. 11/ karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2011 roku. 12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2019 roku 13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl oraz dołączy do SIWZ następujące informacje: 1) sprawozdania Rb- NDS, Rb-Z, na dzień 31.12.2010 r. 2) Budżet gminy uchwalony na rok 2011 3) Opinia w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego na 2011 rok deficytu w budżecie Miasta i Gminy Goniądz http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl 4) Opinię w sprawie możliwości spłaty w latach 2012-2019 kredytu w kwocie 1 213 512 zł Zamawiający umieści na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl niezwłocznie po jej otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie - wykaże się posiadaniem zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub zwolnieniem

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -pisemne oświadczenie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -pisemne oświadczenie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oswiadczenie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające : a) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, c) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy w dowolnych kwotach i terminach. d) zgodę na okres spłaty kredytu od 01.01.2012 r. do 31.12.2019 r. - zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu na cały okres kredytowania. e) oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie konieczne do przygotowania oferty informacje f) oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu - w przypadku wyboru jego oferty - do zawarcia umowy na warunkach opisanych w SIWZ, w miesiącu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. g) proponowany wzór umowy na kredyt

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek ( propozycję ) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

mgr Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: J.G.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-04-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-03-28