Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

 

Rozdział I

Cele i rodzaje zadań

 

§ 1

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie kultury fizycznej        i sportu.

§ 2

Cele wymienione w § 1 będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań                   z dziedziny kultury fizycznej i sportu:

1) trening, szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Goniądz,

2) edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu kultury fizycznej, aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego prowadząca do osiągnięcia wysokich wyników sportowych               w wielu dyscyplinach sportowych (grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna), organizacja               tej działalności na terenie Gminy Goniądz.

§ 3

W ramach realizacji zadań wymienionych w § 2 wspierane będą następujące przedsięwzięcia:

1)  projekty,  których  przedmiotem jest integracja  i  rywalizacja  sportowa  młodzieży                i dorosłych mieszkańców Gminy Goniądz,

2) projekty mające na celu przygotowanie i udział reprezentantów gminy w finałach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§ 4

 1. Koszty związane z realizacją zadań pokrywane z dotacji to:
 1. zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej,
 2. wynagrodzenia dla trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami,
 3. ekwiwalenty sędziowskie,
 4. diety dla zawodników biorących udział w rozgrywkach,
 5. zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
 6. zakup nagród rzeczowych,
 7. koszty związane z organizacją rozgrywek sportowych,
 8. wydatki związane bezpośrednio z organizacją w Goniądzu zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,wydatki bieżące z tytułu przygotowań zawodników klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 9. opłaty startowe.
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane  wydatki z tytułu:
 1. zapłaty kar mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach,
 2. kosztów, poniesionych na realizację  zadania publicznego  przed zawarciem umowy.

 

 

 

 

Rozdział II

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

 

§ 5

Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 

Rozdział III

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

 

§ 6

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.

 

§ 7

W konkursie mogą być składane oferty wykonania zadań wymienionych w § 2, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia  01.03.2013 r.

 

§ 8

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 27.02.2013 r. do godz.12.00  oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Goniądzu lub przesłanie oferty na adres Urzędu Miejskiego, 19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38 /liczy się data wpływu/.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, opatrzone pieczątką nagłówkową oferenta należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 730 do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, 19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do sekretariatu Urzędu.
 3. Oferty należy składać na drukach załączonych do ogłoszenia – załącznik nr 1.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe, złożone w terminie określonym     w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Nie zapewnia się przyznania dotacji w wysokości określonej w złożonej ofercie.

 

§ 9

1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.

2. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
 2. zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania,
 3. doświadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realności wykonania tego zadania,
 4. udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania.

 

§ 10

 

Oferenci (zleceniobiorcy) są zobowiązani do:

 1. korekty  kosztorysu projektu  w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej                            niż wnioskowana.
 2. posiadania odrębnego rachunku bankowego.
 3. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym
  w umowie.

§ 11

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej ustawą, gmina Goniądz, zlecając zadania publiczne, ma prawo dokonać kontroli  i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Rozdział IV

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

§ 12

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz w uchwale Nr XXV/145/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zwanej dalej uchwałą.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem oferentowi dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 4. Ocena ofert nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia w którym upłynął termin złożenia ofert.
 5. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ustawy oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia.
 6. Odrzuceniu podlegają oferty :

1) złożone na formularzu innym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,

2) złożone po terminie, o którym mowa w § 8, ust. 1, niniejszego ogłoszenia.

3) niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, dostarczone w otwartej kopercie lub kopercie oznakowanej niezgodnie z opisem w części § 8 ust. 2 ogłoszenia,

4) dotyczące realizacji zadań, które nie są objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

5) złożone przez podmiot nieuprawniony,

6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

 1. Przy ocenie poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i punktacja:

1) merytoryczna wartość oferty – od 0 do 10 pkt,

2) możliwość realizacji zadania przez poszczególne podmioty przedstawiające ofertę                   – od 0 do 10 pkt,

3) koszty finansowe realizacji zadania uwzględniające zakres merytoryczny i liczbę osób objętych zadaniem, udział środków własnych organizacji, udział innych źródeł finansowania           – od 0 do 10 pkt,

4) doświadczenie oferenta w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (pożądane dokumenty, np. referencje) – od 0 do 10 pkt,

5) jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań w ubiegłych latach) – od 0 do 10 pkt,

8. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza, która sporządzi protokół, zawierający dane o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne oferty oraz opinię Komisji.

9. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu, bądź odmowie przyznania dotacji, o jej wysokości oraz o osobach wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, podejmuje Burmistrz w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10. Warunkiem zawarcia umowy na realizację wybranego zadania i przekazania organizacji środków finansowych dotacji, jest dostarczenie przez oferenta, po ogłoszeniu wyników konkursu, zweryfikowanej oferty sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia. Zweryfikowana oferta winna uwzględniać wielkość przyznanych środków finansowych. Powyższe nie dotyczy wnioskodawców, którym przyznano 100% wnioskowanej kwoty.

 

Rozdział VI

Ogłoszenie wyników.

 

§ 13

 

 1. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl.
 2. Każdy oferent zostanie powiadomiony na piśmie o przyjęciu oferty do realizacji, jej niewybraniu bądź odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia, o którym mowa w części § 8, ust. 1 ogłoszenia.

 

Rozdział VII

Informacje o zrealizowanych przez Burmistrza Goniądza w 2012 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ten cel podmiotom uprawnionym.

 

§ 14

 

Gmina Goniądz w 2012 r. w trybie konkursu ofert na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazała dotację w wysokości 40.000,00 zł.

 

Załącznik Nr 1 -  Stanowi wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Załącznik Nr 2 – Stanowi wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.

Załącznik Nr 3 – Stanowi wzór sprawozdania.

 

 

 

Burmistrz Goniądza

 

 

mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-02-06

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-02-06

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-02-06