Goniądz: Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną.
Numer ogłoszenia: 131577 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: A - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Owieczki - Etap I z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy odc. km 0+000÷0+601,50 - roboty przygotowawcze (rozebranie krawężników betonowych 1095,30mb, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy 10cm - 1150,86m2 , rozebranie chodników z płyt betonowych - 707,17m2 , regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 14, zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego i elektrycznego - 80,50mb); - odwodnienie korpusu drogowego (remont studzienek ściekowych szt.2) - wykonanie podbudowy (z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 285,50m2 , z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm - 371,12m2 , profilowanie i zagęszczanie podłoża - 3404,21m2 , wykonanie koryt na poszerzeniach jezdni o głębokości 20cm - 604,42m2 ) - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1 warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni 3769,33 m2; - roboty wykończeniowe (brukowanie pobocza) - wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (pionowe znaki drogowe szt. 16), - wykonaniu elementów ulic (krawężniki betonowe 1423,15m, wjazdy z kostki brukowej gr.8cm układane na podsypce cementowo-piaskowej - 234,20m2 ) B Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramkówka Mała z nawierzchni brukowcowej żwirowej na beton asfaltowy - Etap I, odc. km 0+000÷0+755,15 i 0+000÷0+166,90 - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości warstwy 10 cm - 1532,95m2, rozebranie krawężników betonowych - 1056,40m, rozebranie chodników z płyt betonowych 1064m 2 , regulacja zaworów wodociągowych - 19 szt., zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego rurą osłonową dwudzielną typu Arot - 60,60m ) ; - odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie przepustu z rur tworzyw sztucznych 60 cm dł. 8mb, remont studzienek ściekowych polegający na wymianie na nowe wpusty żeliwne- 6szt; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 568,90m2, górna warstwa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 1483,10m2 , podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu o grubości śr. 20 cm - 711,45m2 - wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5cm - 5254,70 m2 , o grubości po zagęszczeniu 6cm - 37,00 m2 - wykonanie robót wykończeniowych (uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 109,56 m3 , brukowanie skarp 18,70m2) - wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ustawienia znaków - 54 szt.,) - wykonanie elementów ulic (ścieki na podsypce pisakowej -139,,5mb, krawężniki betonowe - 1514,17mb, wjazdy z kostki brukowej 8cm - 419,80m2 ) C.1. Przebudowa drogi gminnej u. Demokratycznej w Goniądzu z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy - Etap I, odc. w km 0+000÷0+411,40 - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości warstwy 10 cm - 1542,30m2 , rozebranie krawężników betonowych - 7,5m, , regulacja zaworów wodociągowych - 3 szt., zabezpieczenie istniejącego kabla elektrycznego rurą osłonową dwudzielną A56PS - 301,00m, karczowanie i wywiezienie karczy w ilości 23szt. ) ; - roboty ziemne - 188,81m3 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 13cm - 2448,48m2, górna warstwa z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 473,00m2, podbudowa z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu o grubości śr. 15 cm - 215,20m2 - wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5cm - 2218,56 m2 , o grubości po zagęszczeniu 6cm - 48,00 m2 - wykonanie robót wykończeniowych (uzupełnieni poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 42,95 m3 , brukowanie skarp 11,20m2 , przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40cm - 12mb.) - wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ustawienia znaków - 16 szt.,) - wykonanie elementów ulic (krawężniki betonowe - 150,00mb, wjazdy z kostki brukowej 8cm - 77,70m2 , chodniki z płyt betonowych - 169,47m2 , obrzeża betonowe - o wymiarach 20x6cm - 118,70m + o wymiarach 30x8cm - 17,30m)) C.2 - Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową ul. Demokratycznej - układanie kabla telekomunikacyjnego w rowie kablowym wykonanym ręcznie - 131,00 mb, - wykonanie przepustów pod drogami z rur HDPE Fi 50/4,6 6mm - 6mb; - wykonanie przepustów pod drogami z rur dwudzielnych - 20mb - montaż złączy równoległych kabel o 10 parach - 2 szt.; D. Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Goniądzu, odc. w km 0+000÷0+078 - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie krawężników betonowych - 24,00m, , regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - 1 szt., rozebranie chodnika z betonu 14m2 ) ; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 21,80m2, górna warstwa z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm średnio 4cm - 12,44m3 - wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5cm - 307,55 m2 , o grubości po zagęszczeniu 6cm - 74,75 m2 - wykonanie robót wykończeniowych (uzupełnieni poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 1,8 m3 ) - wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ustawienia znaków na słupkach - 2 szt.,) - wykonanie elementów ulic (krawężniki betonowe - 26,00mb, chodniki z kostki brukowej 8cm - 16,00m2) 2.Szczegółowy opis wykonania i wielkość przedmiotu zamówienia zawierają: 1)projekty budowlano wykonawcze, 2) przedmiary robót, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót UWAGA: Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, z należną starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37808500050130009720000050 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną. 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 13 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Dokument ten musi zawierać kwotę gwarancji. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań. Pisemne oświadczenie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a) 2 roboty budowlane, zgodne z przedmiotem zamówienia, polegające m.in. na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), b)co najmniej 1 zadanie inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej o wartości minimum 50 000 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych). wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót, sporządzony według propozycji Zamawiającego, stanowiący - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączyć dowody określające, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań. Pisemne oświadczenie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (osobami) w wykonywaniu zamówienia, która(e) posiada(ją) uprawnienia - prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) drogowej (kierownik budowy), b) telekomunikacyjnej (kierownik robót) Przez wyżej wskazane uprawnienia należy rozumieć: a) uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub w przypadku osób nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej: b) decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; albo c) prawo do świadczenia usług transgranicznych i tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełniania w niezbędnym zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (PLN). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ; 2)Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót dostępnych w załączniku nr 1 do SIWZ 3)Informację o podzleceniu robót - wg. załącznika nr 12, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, 4)Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopia), 5)W przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne): a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca oddzielnie, b)oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie, c)pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami: 1)Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić: a.Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych albo w innych dokumentach zmian, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów albo zmianami w wiedzy technicznej; b.Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert powinien być brany pod uwagę. 2)Pozostałe zmiany. a.Zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, nie wymaga aneksu do umowy - zmiana jest skuteczna po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; b.W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); ceny netto określone w ofercie i umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy (nie dotyczy przypadków objęcia obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem podatku VAT);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5. (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-06-18

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-07-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-06-18