BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

będącej własnością Gminy Goniądz

 

Lp.

Adres

Nr działki

Symbol użytku

Obręb

Księga wieczysta

 

Pow.

(w ha)

Przeznaczenie  nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto w złotych)

Wadium

( w złotych)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOWIEC

 

  działki

  gruntu :

 

   

 

   567/4

 

   567/6

 

566/1

 

566/2

 

Bi

Osowiec

KW 35394

KW 20742

 

Łącznie

 1,0830

 

 w tym

 

 0,8155

 

 0,1141

 

0,0274

 

0,1260

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Goniądz

w części z podstawowym przeznaczeniem  pod zabudowę usługową  o nieuciążliwym  charakterze,  obejmujący szkołę podstawową

w części teren istniejących ujęć wody i stacji wodociągowych

 

406.800,00

słownie :

(czterysta sześć tysięcy osiemset złotych)

w tym:

działki nr 567/4 – 227.000 zł,

  działki nr

567/6 -162.000 zł,

działki  nr 566/1-

13.880 zł,

działki nr

566/2- 3.920 zł

 

 

40.680,00

słownie:

(czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt

złotych)

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38  w dniu 30 marca  2011 r. o godz. 10oo.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 października 2010 r.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość  zabudowana stanowiąca  całość, składająca się          z działek nr 567/4, 567/6, 566/1,566/2  o powierzchni 1,0830 ha,  dla których Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi KW Nr  35394, Nr 20742. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zbycie  działek zabudowanych  podlega zwolnieniu  z podatku VAT, natomiast  zbycie działek niezabudowanych nie jest objęte zwolnieniem, dlatego też do wylicytowanej ceny sprzedaży proporcjonalnie do działek  niezabudowanych nr 566/1, 566/2 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz podatkiem VAT  płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Do przetargu  przystąpić  mogą osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium  oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych .            W przypadku osób fizycznych zmierzających nabyć  nieruchomość w związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą – dodatkowo  zaświadczenia  o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej ( aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona  przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu),

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości a podlegających rejestracji – aktualnego  wypisu  z rejestru, właściwych  pełnomocnictw, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot. Aktualność  wypisu    z rejestru  winna być potwierdzona  w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie  biorą udział w przetargu osobiście lub  okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem  środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr   37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.03.2011 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej  przetarg zalicza się na poczet ceny  sprzedaży  nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy , wadium nie podlega  zwrotowi.

Informacje dotyczące  w/w nieruchomości :

1. Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Osowiec, w otoczeniu zabudowy siedliskowej,              w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, bliskiej odległości od rzeki  Biebrzy. Dojazd do nieruchomości  drogą żwirową. Obecnie nieruchomość pozostaje niewykorzystana.

 

2. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz uchwalonym  uchwałą Nr XIII/60/03 Rady Miejskiej  w Goniądzu z dnia  21 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Podla. z 2004 r. Nr 2 poz. 39) zmienionym  uchwałą  Nr XXVII/164/08 Rady Miejskiej  w Goniądzu  z dnia 12 listopada 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Podla. z 2008 r. Nr 301 , poz. 3089).

Najważniejsze zapisy wynikające z ustaleń planu:

- działki nr 567/4, 567/6 – oznaczone są symbolem  5UO, stanowią teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową  o nieuciążliwym charakterze, obejmujący szkołę podstawową. Obecnie prowadzone jest postępowanie  o zmianę  przeznaczenia  nieruchomości  na działalność gospodarczą , usługową , hotel, szkolenia, gastronomia,

- działki nr 566/1, 566/2 – oznaczone są symbolem  5 WZ, co stanowi  tereny istniejących  ujęć wody i  stacji wodociągowych  wodociągów komunalnych, na którym dopuszcza się  realizację obiektów  i urządzeń związanych z poborem i uzdatnianiem wody.

 

3. Działki  oznaczone nr :  567/4 i 567/6 są zabudowane.

Na działce nr 567/4  znajduje się budynek byłej szkoły podstawowej,  z dwoma lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej  580,26 m2, budynek gospodarczy                  o powierzchni 28 m2. Część  powierzchni przy budynku jest utwardzona.

Na działce nr 567/6 znajduje się  budynek domu nauczyciela z pięcioma lokalami  mieszkalnymi o powierzchni  użytkowej 245 m2.

W/w działki  uzbrojone są w sieć ciepłowniczą  z kotłownią olejową , sieć wodociągową , sanitarną i elektryczną.

Działki nr 566/1 i 566/2  są niezabudowane, z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej przylegają bezpośrednio do nieruchomości zabudowanych.

 

4. Przez część działek nr 566/1, 567/6, 567/4   przebiega wodociąg  będący własnością Gminy Goniądz, w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.  W związku                      z powyższym w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości  zostanie ustanowione, że  nabywca nieruchomości  zapewni właścicielowi  sieci wodociągowej  swobodny dostęp         w celu jej remontu,  modernizacji,  wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji                   z planowaną inwestycją  sieć uzbrojenia  podziemnego może być przełożona za                 porozumieniem  stron. 

Warunek ten  zostanie wpisany  w dziale III księgi wieczystej.

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 085 738 00 43  wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu oraz zdjęcia nieruchomości,  zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

                Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

  

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: D.W.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-01-24

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-01-24

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-01-24