Goniądz: Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

Numer ogłoszenia: 148589 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrota podlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje : Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 z terenu gminy Goniądz, tj. na trasach :TRASA I : Goniądz - Krzecze-Smogorówka Goniądzka -Smogorówka Dolistowska-Wroceń-Dawidowizna-Goniądz - dzienna trasa przejazdu wynosi 60 km. TRASA II : Goniądz - Szafranki - Łazy - Wojtówstwo - Mierkienniki - Doły - Goniądz - dzienna trasa przejazdu wynosi 48 km. 2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia : Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych w poszczególnych latach szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) , z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów na wymienionych trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Średnia ilość dni realizacji zamówienia w jednym roku szkolnym wynosi 187dni..

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający planuje udzielić ewentualnych zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczającym łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie uzupełniające może dotyczyć potrzeby wydłużenia tras dowożenia uczniów. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.17.20.00-4.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a)posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, b)posiadają certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, c)posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, d)zobowiążą się do uzyskania przed podjęciem realizacji zamówienia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Goniądz, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, jeżeli takiego zezwolenia jeszcze nie posiadają.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a)wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych), a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonywali usługi odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonywali przewozy regularne specjalne - dowożenie dzieci do szkół w ciągu następujących po sobie 9 miesięcy - co najmniej 1 usługę i udokumentują, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. (brutto),

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a)Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co najmniej : - 2 autobusy w dobrym stanie technicznym (posiadające aktualne przeglądy techniczne) - z których : 1 autobus na nie mniej jak 52 miejsc siedzących przewidywany do obsługi trasy I oraz 1 autobus na nie mniej jak 40 miejsc siedzących przewidywany do obsługi trasy II,

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a)Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co najmniej : - 2 kierowców z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D) - 2 opiekunów (niezależnie od kierowców pojazdów) zapewniających opiekę uczniom przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie jazdy.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : a)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Wykaz sprzętu posiadanego przez Wykonawcę, który jest wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisem pkt. VI ust.1 pkt.3 lit. a niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych wykazanego sprzętu z aktualnymi przeglądami technicznymi (wg załącznika nr 5), -pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że zapewni przy realizacji zamówienia opiekunów uczniom - niezależnie od kierowców pojazdów (wg załącznika nr 5). Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy przedłożenia do wglądu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kwalifikacji i uprawnień osób wymienionych w wykazie ważnych (aktualnych) na dzień składania ofert pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty, aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Goniądz (jeżeli takie już posiada) lub pisemne zobowiązanie do uzyskania takiego zezwolenia przed podjęciem realizacji zamówienia,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach : 1)wystąpienia konieczności wprowadzenia nieistotnych zmian treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 2)gdy ulegną zmianie długości poszczególnych tras, cena obsługi danej trasy zostanie obliczona w oparciu o faktyczną ilość kilometrów oraz wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie, 3)ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)dla tego typu usług transportowych; ceny netto określone w ofercie i umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 12.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Kancelaria ogólna).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

                                                                                                                             BURMISTRZ

 

                                                                                                             mgr  Tadeusz  Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-07-19

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-07-19

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-07-19