Ogłoszenie

Burmistrz Goniądza ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Dawidowizna, oznaczonej nr geodezyjnym 1619 o powierzchni 0,3300ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 19005. Jest to działka po byłym wysypisku, w kształcie prostokąta, przylega bezpośrednio do drogi o nawierzchni żwirowej, otoczenie stanowią tereny rolne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 3NU, co stanowi tereny usuwania nieczystości.

Cena wywoławcza wynosi 3600,00zł, wadium 360,00zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu 12 stycznia 2012r. o godz. 10:30.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem

przetargu :

- dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku zamiaru nabycia w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić

oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda współmałżonka na

nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

a podlegających rejestracji - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki. Termin wniesienia wadium upływa dnia

5.01.2012r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotaopodlasia.pl .

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                                                                          Burmistrz

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-12-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-12-01