Goniądz: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 426398 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2012 roku. Zamówienie obejmuje ciąg dróg gminnych ( mapa do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8) na długości około 80 km i szerokości średnio 6m. (Wspólny Słownik Zamówień kod CPV- 45233140-2; 45233142-6, 34143000-1, 34144400-2, 14210000-6) polegające na: 1. Profilowaniu, równaniu nawierzchni dróg gminnych (żwirowych i gruntowych) - równaniu dróg gruntowych i żwirowych poprzez ścinanie poboczy i profilowanie jezdni - wyrównanie zadoleń w jezdni - uprzątnięcie z kamieni a) przy użyciu równiaki - szacunkowy obmiar robót do 250 godzin b) przy użyciu koparko-ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 40 godzin 2. Remoncie bieżącym dróg gminnych ( żwirowych i gruntowych) - uzupełnianie braków w nawierzchni żwirowej i gruntowej - zakup i rozścielenie pospółki (kruszywo do 30mm) - dowóz pospółki we wskazane miejsce przez Zamawiającego -zagęszczenie -uporządkowanie z kamieni szacunkowy obmiar robót do 5500 ton 3. Naprawie i wymianie uszkodzonych przepustów na drogach gminnych o średnicy 40-60 cm: - zakup kręgów lub rur z tworzyw sztucznych (Pecor Optima lub równoważne) o średnicy jak wyżej - odkopanie i wymiana uszkodzonych elementów przepustów na nowe - osypanie kruszywem naturalnym - uprzątnięcie i czyszczenie całego przepustu szacunkowy obmiar robót do 60 mb 4. Zimowym utrzymaniu dróg gminnych, a) odśnieżanie przy użyciu samochodu ciężarowego z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar robót do 300 godzin b) odśnieżanie przy użyciu ciągnika z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar robót do 110 godzin c) odśnieżanie przy użyciu równiarki - szacunkowy obmiar robót do 60 godzin d) odśnieżanie przy użyciu koparko ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 35 godzin e) zwalczanie śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20% lub piaskowej jej zakup, załadunek i rozsypanie we wskazane przez Zamawiającego miejsce przy użyciu ciągnika z rozrzutnikiem- szacunkowy obmiar robót do 50 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 34.14.30.00-1, 34.14.44.00-2, 14.21.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie, - wykażą się zrealizowaniem dwóch zamówień odpowiadających swoim charakterem treści zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie, - posiadają własny lub dzierżawiony sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia tj: - ciągnik kołowy 29 - 37 kW (25-30) - równiarkę - samochód samowyładowczy o ładowności 8 t - przyczepa skrzyniowa samowyładowcza do ciągnika o ładowności 5 t - koparko ładowarkę o pojemności łyżki minimum 0,4 m³ + pług czołowy lub boczny - samochód ciężarowy z pługiem odśnieżnym bocznym ład. do 8 ton - samochód ciężarowy z pługiem czołowym ład. powyżej 8 ton - ciągnik z rozrzutnikiem rolniczym RCW-3

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie, - wykażą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaakceptowany wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa w §12 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) , mogą dotyczyć: 1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy, 2) zmiany obowiązującej stawki VAT,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz Pokój nr 5 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-12-14